Empleats

Responsable del Tractament

Els informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat PERSONAL – EMPLEATS que el seu el responsable de la qual és FORN DE SANT FRANCESC amb NIF B07966716 i domicili en C/ SANT FRANCESC, 126, 07300, d’INCA, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 971504993 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia info@fornsantfrancesc.com.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha delegat de protecció de dades assignat.

Finalitat del tractament

La finalitat és la gestió de la relació laboral incloent: redacció de contractes laborals, elaboració i pagament de les assegurances socials, elaboració de nòmines, quitances i indemnitzacions i el seu pagament mitjançant transferència bancària o similar, així com el compliment d’obligacions legals en matèria laboral o en convenis col·lectius que siguin aplicable al Responsable.

Termini de Conservació 

El termini de conservació és: A partir de la finalització del contracte laboral, les dades de l’interessat es conservaran durant sis anys per al compliment per part del responsable, d’obligacions legals en matèria laboral, fiscal, comptable i mercantil. En el cas que el Responsable hagi percebut qualsevol tipus de subvenció per part de l’Administració Pública, les dades es conservaran durant deu anys.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils 

No existeixen decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

La base jurídica radica en l’article 6.1.b) del RGPD 679/2016, és a dir, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte laboral en el qual l’interessat és part. Pel costat, i segons l’article 6.1.c) d’aquest reglament, el tractament és necessari per al compliment d’obligacions legals, tant en material laboral com fiscal, comptable i mercantil.

Destinataris de Cessions

No es preveuen realitzar cessions a tercers, excepte aquelles que estan autoritzades per llei, és a dir, als Organismes de la Seguretat Social, l’Administració Tributària i si és el cas als sindicats, comitè d’empresa o representant legal dels treballadors. En funció del conveni col·lectiu, es podran realitzar cessions emparades en el compliment d’una obligació legal, a entitats asseguradores per a la cotització d’assegurances col·lectives, a entitats gestores de plans de pensions o similars, a empreses autoritzades pel Servei Públic d’Ocupació per a activitats de formació de demanda (accions formatives de l’empresa o permisos individuals de formació).

Transferències Internacionals

No es fan transferències internacionals.

Drets dels interessats

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades.

caCatalà
× Contacta'ns
Saltar al contingut