Clients i Proveïdors

Responsable del Tractament

Els informem que les dades personals que vostè ens proporciona són incorporats a un tractament de dades personals denominat CLIENTS, PROVEÏDORS I CONTACTES que el seu el responsable de la qual és FORN DE SANT FRANCESC amb NIF B07966716 i domicili en C/ SANT FRANCESC, 126, 07300, d’INCA, ILLES BALEARS (ESPANYA). Pot contactar amb el Responsable, bé per telèfon en el número 971504993 o bé mitjançant correu electrònic en la bústia info@fornsantfrancesc.com.

Delegat de Protecció de Dades

No hi ha delegat de protecció de dades assignat.

Finalitat del tractament

La finalitat és la gestió de la relació mercantil, tant des d’un punt de vista administratiu i de compliment d’obligacions fiscals, com des d’un punt de vista comercial i de màrqueting.

Termini de Conservació

El termini de conservació és: Una vegada finalitzada la relació contractual, o prestació de servei el termini de conservació de les dades serà de 6 anys per a donar compliment a obligacions legals, fiscals i mercantils.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils 

No existeixen decisions automatitzades ni elaboració de perfils.

Base Jurídica del Tractament

El tractament de dades de contacte i si és el cas els relatius a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica (clients i proveïdors) està legitimat sota la base jurídica de l’article 6.1. f) del RGPD, és a dir, l’interès legítim del Responsable del tractament. D’acord amb l’article 19.1.a) de la *LOPD 3/2018 únicament seran tractats les dades personals necessàries per a la localització professional. D’altra banda, per als clients considerats persones físiques o usuaris domèstics, el tractament de les seves dades està legitimat per l’article 6.1 b) i 6.1 c), és a dir, l’execució d’un contracte i el compliment d’obligacions legals.

Destinataris de Cessions

No es preveuen realitzar cessions a tercers, excepte aquelles que estan autoritzades per llei.

Transferències Internacionals

No es fan transferències internacionals.

Drets dels interessats

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També s’informa l’interessat que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades.

caCatalà
× Contacta'ns
Saltar al contingut